ધનબાદ માં લગ્નના સ્થળો

0

Bhatia, Grand Trunk Rd, Kasitand, Gobindpur, Dhanbad

So beautiful decorations of Wedlock Greens Resort will make mood of your wedding day for you and your guests. Coloured lights, flowers and atmosphere will be the reason of this memorable day.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Luby Circular Road, Dhanbad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

2nd Savitri Apartment, Shastri Nagar, Dhanbad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near Rita Petrol Pump, Dhaiya Main Rd, Chanchani Colony, Dhanbad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Tandoori

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, અગાશી

Grand Trunk Rd, Gobindpur, Dhanbad

Hotel Madhuvan is a wonderful hotel, where you will find excellent service, experienced and friendly staff, as well as 3 white banquet halls for a small chamber wedding and a luxurious celebration with 800 guests.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, અગાશી

Shakthi Towers, Opp Punjab Sweet, Joraphatak Main Road, Dhanbad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Tandoori

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

5th Ozone Galleria Mall, Saraidhela Rd, Sugiadih, Shanti Colony, Dhanbad

Sonotel Hotel is a budget hotel with excellent service. Here you can hold a medium-sized wedding or a real Indian wedding with 4000 guests.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 18 બતાવો