ધનબાદ માં લગ્નના સ્થળો

0

Bhitia,Govindpur, Dhanbad, Jharkhand 828127, India

So beautiful decorations of Wedlock Greens Resort will make mood of your wedding day for you and your guests. Coloured lights, flowers and atmosphere will be the reason of this memorable day.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near Kutiya Mandir, IMS Rd, Paratdih, Giridih, Jharkhand 815301

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian, Italian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Savitri Apartment, Shastri Nagar, Dhanbad, Jharkhand 826001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Near Rita Petrol Pump, Dhaiya Main Rd, Chanchani Colony, Dhanbad, Jharkhand 826004, India

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Tandoori

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Ozone Galleria Mall, Floor 5, Saraidhela, Sugiadih, CCWO Colony, Dhanbad, Jharkhand 828127, India

Sonotel Hotel is a budget hotel with excellent service. Here you can hold a medium-sized wedding or a real Indian wedding with 4000 guests.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Sindri - Dhanbad Main Rd, Surya Vihar Colony, CIMFR Colony, Dhanbad, Jharkhand 826001, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 18 બતાવો